วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระครูสุทธธรรมาภรณ์ (พยุง ชวนปญฺโญ)

clip_image002
พระครูสุทธธรรมาภรณ์ (พยุง ชวนปญฺโญ)
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร)

clip_image002
พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร)วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ
วัดใหม่บ้านตาล
ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555